Kiruna Nya Järnvägsstation

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: Detta examensarbete ger ett förslag på en ny järnvägsstation i Kirunas nya centrum. I Kiruna pågår just nu en stadsomvandling, där en tredjedel av staden flyttas tre kilometer österut på grund av markdeformationer från Kirunagruvan. Detta innebär stora förändringar för Kirunaborna men även stora förändringar i stadsbilden, då majoriteten av centrum har eller kommer rivas och byggas upp igen i nya former. Järnvägsstationen från 1916 är idag riven, och blev 2013 ersatt med en tillfällig järnvägsstation i Kirunas nordöstra kant två kilometer från befintliga centrum – och cirka sju kilometer från nya centrum. Den tillfälliga järnvägsstationen är en säckstation utan ytterligare service och trafikeras med en gratis transferbuss bekostad av LKAB (Luossavaara Kiirunavaara AB, företaget som äger Kirunagruvan) till befintliga centrum. Detta är en ohållbar och förvirrande lösning, speciellt för den stora mängd turister som besöker Kiruna med tåget. I den utvecklingsplan som röstats igenom av kommunfullmäktige 2014 planerades ett permanent resecentrum med både tåg, lokalbuss och länstrafik mitt i nya centrum. Resecentrumet har legat på is till dess, men nu i mars 2020 påbörjade Trafikverket en järnvägsplan finansierad av LKAB för en permanent placering av järnvägsstationen, som planeras vara redo i juni 2021. Detta gav mig förutsättningar att tillsammans med Trafikverket ge ett gestaltningsförslag till en ny permanent järnvägsstation. Arbetet undersöker de större skalorna, med förutsättningar för placeringen, en järnvägspark, angöring för olika trafikslag, framtida stadsutveckling och möjlighet att ta sig till och från stationen. Examensarbetet går sedan ner i skala och utforskar kvalitéer kopplade till stationsbyggnaden, som stationshallen, flöden, sittplatser, siktlinjer och perrongutformning. I bakgrunden undersöks även Kirunas järnvägshistoria och stationshusets roll förr och i framtiden. Examensarbetet analyserar även arkitektur i arktiskt klimat och material som skulle passa för en ny järnvägsstation. Viktigast i examensarbetet är människans – resenärens – upplevelse av ankomst och avgång från Kiruna, och hur den kan bli så tydlig och trevlig som möjligt samtidigt som den berättar om både gamla och nya Kiruna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)