Offentliga funktionärers våldsbefogenhet : polisers och kriminalvårdares våldsbefogenhet i ett legalitetsperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Sofia Skarvall; [2017]

Nyckelord: Förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)