Strategy Formation and Flexibility : A case study of H&M and KappAhl

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Introduktion: Strategikonceptet har funnits i tusentals år och kan återfinnas i många olika situationer. Konkurrensen inom marknaden utgör en av dessa situationer. En mängd teorier har framkommit i försök att förstå betydelsen av strategiskapande. Två av dessa teorier är två skolor som handlar om strategiskapande: en som fokuserar på planering - Positioneringsskolan och en som fokuserar på lärande - Lärandeskolan. Dessa skolor kan även påverka flexibiliteten inom ett företag.

Syfte: Syftet är att undersöka hur företag ser på strategiskapandeprocessen och hur denna syn påverkar företagets flexibilitet.

Tillvägagångssätt: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie. Två fall inom återförsäljningsbranschen har studerats: H&M och KappAhl. Informationen samlades in genom intervjuer och även publicerat material användes. Med hjälp av två hypoteser nådde vi två slutsatser.

Slutsatser: De två företag vi studerade uppvisade tendenser som tydde på att de tillhörde en av skolorna: H&M till Lärandeskolan och KappAhl till Positioneringsskolan. Däremot hör inget företag helt och hållet till den ena eller den andra skolan utan påverkas till viss del av båda. Dessutom är båda företagen flexibla och synen på strategiskapande påverkar därmed inte flexibilite

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)