Var inte rädd för att vårda : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblem

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Michaela Oinas; Emilie Karam; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Patienter som vårdas på grund av missbruksproblem har blivit en ökad patientgrupp inom hälso- och sjukvården. För att upprätthålla en god vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor behövs det vårdande samtal. Tidigare forskning visar att majoriteten av patienterna upplevde sig stigmatiserade och åsidosatta av sjuksköterskorna.  Syfte: Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblem på vårdavdelningar.Metod: Vald metod är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ, beskrivande ansats. Elva vårdvetenskapliga artiklar identifierades i databaserna CINAHL och Pubmed. Artiklarna analyserades sedan utifrån Evans (2002) beskrivning. Resultat: Visar att sjuksköterskornas upplevelser kunde beskrivas med två teman som var konsekvenser av kunskapsbrist och personlig inställning för att vårda. Konsekvenser av kunskapsbristen såsom rädsla och behov av utökad kunskap var ett stort hinder för omvårdnaden som gavs. Ett negativt synsätt hos sjuksköterskorna var en av de inställningar som påverkande vårdandet. Slutsats: Det behövs en utökad kunskap och utbildning om ämnet missbruk inom vården. Sjuksköterskorna upplevde vårdandet av patientgruppen som frustrerande och tidskrävande, medan patienterna upplevde sjuksköterskorna som avståndstagande och dömande. För att kunna ändra dessa upplevelser till det positiva behövs det mer kunskap och en bättre förståelse för missbruk som ett sjukdomstillstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)