Motivation till lärande i arbetslivet : En kvalitativ studie om formell kompetensutveckling och viljan till att lära

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att att undersöka vad som motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling samt hur motivation kan påverka viljan att lära sig något nytt. I studien presenteras tidigare forskning om Herzbergs tvåfaktorsteori gällande motivationsfaktorer och hygienfaktorer samt Illeris lärteori med inriktning på drivkraftsdimensionen. Resultatet visar att fem faktorer motiverar mellanchefer till formell kompetensutveckling. När det gäller motivationens påverkan på vilja att lära sig något nytt, kan det konstateras att motivationen har stor påverkan på mellanchefernas lärande. Dels beror motivationen på vad det är som ska läras in och dels att högre motivation ökar viljan till att lära sig något nytt. En slutsats är att det finns gråzoner mellan Herzbergs motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Faktorerna är inte helt oberoende av varandra, utan kan variera i relation till varandra. Studien visar på att det finns en tydlig koppling mellan motivation och viljan till att lära sig något nytt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)