HUR STÅR DET TILL MED VETERINÄREN? En kvalitativ intervjustudie om veterinärers upplevelser av sin sociala arbetsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Författare: Anna Mc Manus; [2021-02-17]

Nyckelord: arbetsmiljö; stress; emotioner; organisationer;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka veterinärers upplevelse och hantering av sin socialaarbetsmiljö. Upplevelser och hanteringen av dessa ses här som emotionella och socialaprocesser inom en organisation. Teorier och begrepp från emotions- ochorganisationssociologi har valts som utgångspunkt för studiens analys och därmed harföljande frågeställningar formulerats:- Hur upplever veterinärer sin sociala arbetsmiljö och hur kan dessa upplevelser tolkasoch förstås utifrån ett emotions- och organisationssociologiskt perspektiv?- Hur hanterar veterinärer upplevelserna av sin sociala arbetsmiljö och hur kan dennahantering tolkas och förstås utifrån ett emotions- och organisationssociologisktperspektiv?Huvudresultat: Studiens främsta resultat är att veterinärer upplever sin sociala arbetsmiljösom stressig och att det främst har en negativ påverkan när man är ny inom branschen. Detvisade sig att de veterinärer i studien som arbetar mer specialiserat och de som arbetat någraår upplever mindre stress i sitt arbete. Detta tycks bero på en högre grad av kontroll överarbetet samt en mer stabil emotionshantering. Vidare har det visats att veterinärerna i stor månhanterar sin situation individuellt och att de saknar mer organisatoriskt stöd. Framföralltsaknas stöd i övergången från utbildning till arbete enligt veterinärerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)