Andraspråkselevers språkutveckling - en studie om lärares syn på faktorer som främjar/hindrar andraspråksutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Kukic Indira; [2009]

Nyckelord: Andraspråksutveckling; flerspråkighet;

Sammanfattning: Kukic, Indira (2009). Andraspråkselevers språkutveckling. En studie om lärares syn påfaktorer som främjar/hindrar andraspråksutvecklingMalmö: Lärarutbildningen: Malmö högskolaSyftet med examensarbetet är att utifrån lärarnas arbetsätt med språkutveckling ochspråkinlärning hos andraspråkselever undersöka vilka faktorer som främjar eller hindrarandraspråksutveckling. Vidare har jag undersökt samarbetet lärarna emellan samt deraskontakt med föräldrarna. De frågor som studien har utgått ifrån är: Vilka arbetssätt använderlärarna på skolan när det gäller andraspråkselevernas språkutveckling? Vilka faktorer anserlärarna främjar/hindrar andraspråkselevernas språkutveckling och inlärning? Hur fungerarsamarbetet mellan lärarna på skolan? Undersökningsgruppen består av tre modersmålslärare,tre svenska som andraspråklärare och sju klasslärare i årskurs fyra till sex. De metoder somjag har använt för att besvara frågeställningarna har varit att intervjua och observera lärarnafrån min undersökningsgrupp. De teoretiska utgångspunkterna har varit Vygotskij ochBakhtins teorier om språkutveckling, forskning kring flerspråkighet och ämnet svenska somandraspråk och modersmålsundervisningens betydelse för andraspråksutveckling. Studienvisar att samtal, dialog och kommunikation har avgörande roll för språkutveckling. Faktorersom främjar/hindrar andraspråksutveckling är hemmet, skolan, samhället och modersmålet.Positiv syn på flerspråkighet, modersmålundervisning i och på modersmålet, hemmet somstödjer och hjälper eleven, lärarnas arbetsätt, samarbete mellan lärarna och samarbete mellanskolan och hemmet och framförallt kommunikation och interaktion med andra är viktigafaktorer som påverkar andraspråksutveckling positivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)