En studie med case series design av Unified Protocol, en transdiagnostisk och känslofokuserad KBT- behandling i gruppformat

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Föreliggande studie syftade till att undersöka det transdiagnostiska och känslofokuserade KBT-behandlingsprogrammet Unified Protocol i gruppformat på en allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning. Studien använde sig av case series design på tre patienter med en ångestproblematik som primärdiagnos. Studien följde förändringar i symtom av depression, ångest och upplevd livskvalitet samt känsloregleringsfärdigheter under tolv veckors behandling. Författarna ville även undersöka om stärkta känsloregleringsfärdigheter och symtomlindring sammanföll samt huruvida de förstnämnda föregick symtomlindring. För datainsamlingen har använts sex subskalor som mäter känsloregleringsfärdigheter i avsikt att matcha sex av behandlingsmodulerna i Unified Protocol. Dessa färdigheter var ”Kognitiv omvärdering”, ”Icke-acceptans”, ”Mål”, ”Medvetenhet”, ”Aversion mot obehag” och ”Uthärda obehag”. Symtomförändringar har kontinuerligt mätts med testerna OASIS och ODSIS. Därtill skedde mätningar av depressionssymtom och ångestsymtom samt upplevd livskvalitet med BAI, BDI-II och WHOQOL-BREF. Författarna har undersökt om förändringar har skett i enlighet med Reliable Change index och klinisk signifikans. Resultaten visade på symtomlindring och förhöjd livskvalitet hos en patient. I det andra fallet skedde ingen förändring av symtom eller livskvalitet. I det tredje fallet skedde viss symtomlindring. Vissa känsloregleringsfärdigheter stärktes hos patienterna. Delvis sammanföll känsloregleringsfärdigheter och symtomlindring, men de förstnämnda föregick inte symtomlindring nära i tid. Studien visar att Unified Protocol är ett intressant behandlingsprogram för en allmänpsykiatrisk mottagning, men ytterligare forskning behövs för att fastställa om behandlingen i gruppformat är lika effektiv som en individualiserad behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)