Value Stream Mapping för verksamheter med låg volym och hög variation : En fallstudie vid Bosch Rexroth Mellansel

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Lean production är en väl etablerad produktionsteknik världen över. Inom Lean production finns det flertalet verktyg, ett av dessa är kartläggningsverktyget Value Stream Mapping (VSM). Med VSM kartläggnings information- och materialflöden inom den egna verksamheten, samt så identifieras icke-värdeskapande aktiviteter (slöseri) för att sedan skapa förbättringsförslag. VSM är ett bevisat effektivt verktyg att använda för att skapa effektiva flöden inom många typer av verksamheter såsom: fordonsindustrin, hotellverksamhet, stålindustri, energiindustri. Dock menar författare att VSM inte kan användas inom företag som har en MTO strategi och som karaktäriseras av produkter som tillverkas i låga volymer och höga variationer. I dagens samhälle ökar ständigt efterfrågan på kundanpassade produkter, vilket i sig leder till att fler MTO företag bildas för att kunna möta kundernas krav. Dessa företag har dock samma krav på sig som andra företag, det vill säga att reducera produktionskostnader, korta ner ledtider och öka kvaliteten för att kunna skapa en konkurrenskraft på marknaden. Således skapades problemformuleringen för denna studie:

”Hur kan ett företag som har en Make-To-Order strategi och som karaktäriseras av en produktion med hög grad av variation samt låg volym, använda Value Stream Mapping för att kartlägga värdeflöden och på så vis skapa möjligheter för att effektivisera verksamheten?”

För att besvara problemformuleringen genomfördes studien på Bosch Rexroth Mellansel som är ett företag inom ovan nämnda kontext. Företaget erbjuder bland annat kundanpassade lösningar, företaget har en MTO strategi och tillverkningen av de kundanpassade produkterna sker av hög grad av variation samt låg volym. Arbetet utgick sedan från befintliga teorier om Lean production och VSM samt utvecklade verktyg av VSM för att sedan testa och anpassa dessa på den aktuella kontexten. Kartläggningen genomfördes med hjälp av att observera och samtala med arbetare i flödet samt genom att utforma blanketter som fick följa med artikeln där arbetare hade det huvudsakliga ansvaret att fylla i start- och sluttider för processer. I studiens VSM visades material- och informationsflöden samt identifierat slöseri, detta låg sedan som grund för att ge förslag till hur företaget kan effektivisera verksamheten. Studiens huvudsakliga slutsatser innebär att VSM kan anpassas till denna typ av verksamhet genom att: använda flödesfamiljer i kartläggningen i stället för enskilda produkter eller produktgrupper; koppla tidigare försäljning mot respektive flödesfamilj för att därefter skapa en övergripande prioritering och förståelse; kopplitera observationerna med hjälp av att använda blanketter som får ”följa med” produkten, där arbetare få anteckna information om aktuella processtider och väntetider; kommunikation, för att skapa förutsättningar för ett effektivt flöde. Genom tidigare litteratur och observationer skapades slutligen en modell för förslag på framtida arbetsgång för företaget. Slutligen redovisade studien att det är viktigt att anpassa VSM till den aktuella verksamheten samt betydelsen av att involvera arbetare i processen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)