Under frihet eller tvång? En diskursanalys om hur en slöjkritisk organisation konstruerar slöja och slöjförbud i sitt kärnmanifest

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar ämnet slöjförbud i Sverige. Syftet är att undersöka hur en svensk partipolitiskt obunden organisation, som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck, konstruerar deras ståndpunkter om slöjförbudet samt hur de tillförskriver attribut till slöjbärande kvinnor som kan bli påverkade av slöjförbud. Materialet består av en skrift från den slöjkritiska organisationen ”Glöm aldrig mordet på Pela och Fadime” (GAPF). Genom den diskursanalytiska metoden och verktyget ”What’s the Problem Represented to be” undersöks bakomliggande antaganden, förutsättningar och problemformuleringar. Några fynd från analysen är att GAPF beskriver att ett slöjförbud kan medföra främst positiva, frigörande och jämställdhetsutvecklande konsekvenser. De beskriver och konstruerar slöjan som en symbol för religiös indoktrinering och ett verktyg att segregera kvinnor och män. Vidare konstrueras slöjan som en symbol för ett icke- jämställt samhälle, där sexualisering och kyskhetskultur av kvinnor sker. I sin tur leder detta till bibehållen hederskultur. Dokumentet konstruerar att slöjbärande kvinnor behöver, genom samhälleliga åtgärder, skyddas från det förtryck som slöjan står för. Vidare konstruerar dokumentet kvinnan ska få utrymme att frigöra sig från de livsstilsrelaterade roller och förväntningar som slöjan för med sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)