Hot och Våld på Somatiska Akutvårdsmottagningen – Sjuksköterskans upplevelse och hantering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hot och våld är ett problem som har ökat inom samhället och arbetet de senasteåren. I Sverige är vård- och omsorg ett av de områden som är mest drabbade, vilket tyder påatt även sjuksköterskor påverkas. Somatiska akutvårdsmottagningen är omtalad som en tuffarbetsmiljö med långa vårdköer och prioriteringar, vilket kan bidra till ett agiterat beteendehos besökande. Syfte: Att belysa hur sjuksköterskan upplever och hanterar hot ochvåldssituationer på somatiska akutvårdsmottagningen. Metod: En litteraturöversiktgenomfördes med en informationssökning i databaserna Cinahl och Psycinfo. Dettakompletterades med en sekundärsökning för att totalt inneha sex kvalitativa och tvåkvantitativa studier. Analysen genomfördes enligt Fribergs modell med inspiration från mixadmetod för ett mer strukturerat genomförande. Huvud- och underteman tolkades frånbetydelsefull information som sedan presenterades i resultatet. Resultat: Tre huvudtemanframkom: Innan hot och våld, Under hot och våld och Efter hot och våld. Varje huvudtemapresenterar sjuksköterskans hantering och upplevelser inom varje fas i form av underteman.Slutsats: Hot och våldssituationer är komplicerade att hantera och upplevs leda till uteslutande negativa konsekvenser för såväl sjuksköterskan som omvårdnaden och organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)