Energianalys av luftbehandling

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning: Elanvändningen till ventilation har ökat med 40 % sedan 1990 i Sverige. Ventilationen är en miljöbov enligt undersökningar som visar att elanvändningen till ventilationssystemens fläktar kan reduceras. Minskning av elförbrukningen kan t.ex. uppnås genom utbyte av fläktmotor till en EC-motor eller till en fläkt med bakåtböjda skovlar och direktdrift. Effektivieringsåtgärder kan ge en lägre elförbrukning på upptill 50 % i vissa applikationer. Ventilationsfläktarna i Sverige förbrukar 12,3 TWh per år. Idag har 175 000 ventilationsaggregat en för hög elanvändning och saknar värmeåtervinning. Enligt Energimyndigheten har området ventilation en stor besparingspotential eftersom energianvändningen till ventilation kan minska med 30 % (3,5 TWh), vilket ungefär motsvarar vindkraftsproduktionen i Sverige under ett år. Det analysverktyg som utvecklats i detta examensarbete är användarvänligt utformat och är tänkt som ett hjälpmedel vid utvärdering av funktion och effektivitet i luftbehandlingssystem. Verktyget analyserar mätdata från luftbehandlingssystemet och producerar nyckeltal som sedan jämförs mot givna nyckeltal och riktvärden, samt myndigheters gällande krav. Analysverktyget har provats på ett referensobjekt och fungerade som tänkt men får, i nuvarande utformning, anses vara en prototyp som kan vidareutvecklas. Viss utbildning krävs innan användning av analysverktyget sker, med hänsyn till elsäkerhet och mätnoggrannhet. Detta examensarbete avser vidare att kartlägga hur stor besparingspotential det finns för energieffektivisering av byggnaders ventilation samt att utveckla ett beräkningsverktyg för att kunna möta efterfrågan som troligtvis kommer att uppstå från fastighetsägare som vill spara energi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)