Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. Svenska banker arbetar idag med hållbarhet mer än vad som är lagstadgat. Detta arbete är resultatet som följer efterfrågan från intressenter och samhället som önskar se mer av olika typer av hållbara bankprodukter. Däribland finns gröna bolån och gröna obligationer för att nämna några. Samhället önskar även se ett större ansvarstagande från bankerna då investeringar och finansiering av företag med stor miljöpåverkan kan spåras tillbaka till bankerna, vilket därav anses bli deras indirekta påverkan. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför stora och små banker i Sverige arbetar med hållbarhet, samt vilka utmaningar och möjligheter arbetet medför. Läsaren ges en bakgrund i vad bankerna behöver förhålla sig till som exempelvis hållbarhetsrapportering och nationella/internationella initiativ. För att uppfylla syftet med studien har en kvalitativ forskningsmetod tillämpats där semistrukturerade intervjuer har genomförts med hållbarhetsspecialister på tre svenska banker; Nordea, Swedbank och Ekobanken. Genom att studera praktiska fall genom intervjuer insamlades empiri för att lyfta fram exempel för hur svenska banker arbetar med hållbarhet. Vad gör bankerna för att säkerställa att investeringar görs i företag som når upp till hållbarhetskraven? Hur bedömer bankerna miljörisker vid sin kreditgivning? Bland annat nyttjar bankerna externa data som hämtas från oberoende granskningsinstitut, men också genom möten med företagsledare, undersökning av affärsplaner och genom fältstudier öga mot öga med kundens verksamhet. Hållbarhetsarbetet innebär en problematik eftersom det är enormt svårt att avgränsa var bankernas ansvar ligger. Innebär ansvarsfull bankverksamhet att endast undersöka sina kunder och investeringsenheters miljöpåverkan och risk? Eller innebär det att en bank är hållbar och ansvarsfull om de även undersöker leverantörer och underleverantörer? Någonstans handlar det om att alla aktörer har gemensamt ansvar för att bidra till hållbar utveckling, men där kan bankerna spela en allt större roll. Genom att ställa krav på kredittagare och investeringsenheter kan bankerna påverka utvecklingen i en positiv riktning. Studiens resultat tyder på att bankerna ser de största utmaningarna i att hantera den indirekta miljöpåverkan av deras utlåning och investeringar. Den direkta påverkan är betydligt lättare att förändra och styra. Det finns absolut likheter för hur de studerade bankerna arbetar med hållbarhet, men det presenteras olika sätt att se på begreppet hållbarhet, vilket styr hur och varför bankerna väljer att arbeta med hållbarhetsfrågor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)