En läroplan - två läromedel. Engranskning av behandlingen av litteratur i läromedlen Svenska 9 och Svenska idag 9

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Elin Zetterlund; Gabriela Ukalovic; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med undersökningen är att med utgångspunkt i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 011 (Lgr11) analysera hur två aktuella läromedel i svenska för årskurs 9 behandlar litteratur.Avsnitten om litteraturläsning analyseras i relation till syftet och det centrala innehållet som berör Berättandetexter och sakprosatexter. För att uppnå syftet använder vi följande frågeställningar:• Vilken litteratur lyfter läromedlen fram och vilket utrymme ges skönlitteratur respektive sakprosa?• Vilka förmågor fokuserar textuppgifterna på att utveckla hos eleven?• Vilket slags ämneskonception kan läromedlen sägas representera, utifrån ovan nämnda frågor?Metoden som används för vår läromedelsanalys är i huvudsak kvalitativ, men genom att vi i en bilaga redogörför alla litterära texter som förekommer i de två läromedlen, har undersökningen även en kvantitativ ansats. Detmaterial som granskas är de delar som innehåller litteratur i de två läromedlen, Svenskan 9 och Svenska i dag 9och vi redogör för vilket litteratururval som gjorts i de respektive läromedlen samt vilken karaktär somtextuppgifterna har. Dessutom härleder vi detta resultat till vilken litteratursyn och ämnessyn som kan sägasligga till grund för utformningen av läromedlet.Resultatet visar att de två undersökta läromedlen förmedlar olika litteratursyner och ämnessyner samt attde förhåller sig olika till de berörda delarna av syftet och det centrala innehållet i Lgr11. Vår undersökningsynliggör hur läromedel kan utformas på olika sätt, trots att de förhåller sig till en och samma utgångspunkt,Lgr11. Detta i sin tur innebär att lärare alltid bör vara medvetna och förhålla sig kritiskt tillläromedelsanvändandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)