”Om man nu ska ta fritidshemmet på allvar”: En fallstudie om komplexiteten i att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning för en flerspråkig elevgrupp.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Statistik från Skolverket (2015) visar att var femte elev som går i svensk skola är berättigad modersmålsundervisning. Sverige är alltså ett land med många andraspråkstalare. Trots detta finns det ingen forskning som har berört att göra fritidshemsundervisning inkluderande i en flerspråkig elevgrupp. Det finns forskning om språk och inkludering i andra undervisningsformen men det svenska fritidshemmet är en unik undervisningsform som kan innebära nya möjligheter och utmaningar för att göra undervisningen inkluderande. Syftet med examensarbetet är att belysa den komplexitet det kan innebära att bedriva inkluderande fritidshemsundervisning i en flerspråkig elevgrupp. Resultat från en fallstudie på ett fritidshem med en flerspråkig elevgrupp kommer att presenteras. Resultaten har analyserats utifrån olika språkteorier, perspektiv på inkludering samt teori om grupper. I studien framkommer att det i undervisning uppstår flera dilemma som pedagogerna behöver ta ställning till. På den undersökta skolan råder en gemensam syn på att inkluderande arbete ska innefatta att alla elever ska känna sig delaktiga i gemenskapen och att alla elever ska ges lika möjlighet i att nå goda studieresultat. Ett dilemma uppstår då inte alla elever behärskar det svenska språket. För att elever alla ska känna sig som en i gemenskapen strävar personalen på skolan efter att det inte ska ses som att elever är avvikande på grund av etnisk bakgrund. Rektorn på skolan vill att elever i många fall ska få lov att tala sitt modersmål. Samtidigt uppstår det ibland situationer då en elev inte kan tala samma språk som resten av eleverna och blir exkluderad i sammanhanget. Informanterna menar också att det på fritidshemmet skapas grupperingar som inte finns i klassrummet och att de behöver anstränga sig för att bryta dem då olika grupper hamnar i konflikter med varandra. Informanterna är måna om att eleverna som går på fritidshemmet ska utveckla sin svenska. Olika teorier om språk förespråkar olika tillvägagångssätt och stora krav ställs därmed på att personalen använder utvecklande insatser på ett genomtänkt sätt. Resultatet av examensarbetet visar att inkludering är en komplex uppgift som blir svår att klara utan ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)