Mångkultur eller monokultur i historieundervisningen i Sveriges skola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Detta arbete är en studie av hur undervisningen i historia ser ut utifrån ett mångkulturellt perspektiv. Jag har gjort en undersökning på en svensk gymnasieskola och intervjuat elever med utomeuropeisk bakgrund för att ta reda på om deras bakgrund nämns i historieundervisningen. Jag har även intervjuat lärare på samma skola för att höra hur de resonerar kring historieundervisningen ur ett mångkulturellt perspektiv. Arbetet diskuterar också kring vems historia som förmedlas i skolan samt om det finns skillnader på hemmets och skolans historieförmedling vad gäller utomeuropeiska invandrarelever. Tanken var att sätta fokus på hur historia förmedlas till invandrarelever samt på om dessa elevers historia tas upp i undervisningen. Intervjuerna har gjorts i form av kvalitativa intervjuer. Även frågor om identitet och historiemedvetande är med i detta arbete. Resultatet av min undersökning visar att det är hemmets historieförmedling som är viktigast för elever med invandrarbakgrund. Huvudanledningen till detta är att deras egen historia inte nämns i undervisningen. Lärarna utgår inte heller från de mångkulturella perspektivet när de planerar eller håller lektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)