Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?

Detta är en C-uppsats från

Författare: Stina Nordlander; [2009]

Nyckelord: 0;

Sammanfattning: GÖTEBORGS UNIVERSITETInstitutionen för pedagogik och didaktikABSTRACTTitel: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?Författare: Stina NordlanderHandledare: Peter KorpExaminator: Roger LjungvallTyp av arbete: C-uppsatsProgram och kurs: Lärarprogrammet, LAU 370 - Examensarbete 15 hp.Antal sidor: 38Datum: 26 maj 2009___________________________________________________________________Inledning:Detta arbete handlar om varför vissa skolor väljer att arbeta med att utöka denfysiska aktiviteten i skolan. Det handlar även om hur skolorna har valt att arbeta meddetta för att det ska fungera praktiskt i verksamheten. Jag tycker det är intressantatt studera sambanden mellan politiken, idrottsrörelsen och skolan. Arbetet utgår frånaktuell forskning om hälsoeffekter av fysisk aktivitet.Syfte:Mitt syfte är att undersöka vilka svårigheter och möjligheter olika skolor har mött i sinsträvan att öka den fysiska aktiviteten. Jag vill med min studie få fördjupad inblick iskolors arbete kring att öka den fysiska aktiviteten inom ramen för skoldagen.Metod:Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer i fem skolor som arbetar eller har arbetatmed fysisk aktivitet utöver den ordinarie idrott- och hälsaundervisningen. Jag haräven studerat aktuell forskning på området och olika projekt som på olika sätt arbetarmot att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar.Resultat:Jag har kommit fram till att många skolor strävar efter att utöka den fysiskaaktiviteten under skoldagarna, men de arbetar ofta i motvind på grund avbegränsningar i tid och pengar. Samtidigt finns det lösningar som har visat sig goda,på de problemen. Bland annat finns det pengar att söka och idrottsföreningar som ärvilliga att samarbeta med skolor för att öka barns fysiska aktivitet. Jag har även funnitatt skolorna på egen hand kan komma långt i sin strävan att öka den fysiskaaktiviteten genom att samarbeta i arbetslagen.Diskussion:Politiker spelar en viktig roll när det kommer till att stödja skolor i arbetet med attutöka den fysiska aktiviteten. Utan stöttning är det svårt för skolorna att leva upp tillatt ge eleverna den fysiska aktivitet som är önskvärd. Dock kan skolorna redan nugöra mycket, trots brist av tid och pengar. Förhoppningen är att trenden snart vänder. 2

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)