Patienters möte med sjuksköterskestudenter : En beskrivande systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: För att bli sjuksköterska krävs en treårig utbildning på högskola med patientmöten som sjuksköterskestudent. Sjuksköterskestudenter har enligt forskning visat oro kring sin kompetens i vårdandet samt en ökad känslighet i jämförelse med legitimerade sjuksköterskor. Sjuksköterskestudenter har genom utbildningen fått teoretisk kompetens som behöver kompletteras med reell kompetens genom utövning under verksamhets integrerat lärande. Den reella kompetensen kan ses som prövande för sjuksköterskestudenterna i patientmötet. Syfte: Är att beskriva patienters upplevelser av att vårdas av sjuksköterskestudenter. Metod: En beskrivande systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) grundad i tio vetenskapliga artiklar av kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet sammanfattas i tre Teman med sex tillhörande Subteman. Temana i resultatet är Upplevelser av delaktighet med Subtema Samspel och Att vara betydelsefull. Temat Trygghet har Subtema Att bli bekräftad och Tillit. Det sista temat är Upplevelser av lidande med Subtema Brist på förtroende samt Upplevelser av osäkerhet. Dessa resultat visar varierade upplevelser som visar både goda och kritiska attityder och synsätt ifrån patientens håll. Slutsats: Patienterna upplevde delvis positiva upplevelser men de beskrev även att de upplevde en ogynnsam vård på grund av bland annat brist på kunskap och färdighet i vården av sjuksköterskestudenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)