Hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos personer med bipolärt syndrom : Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Fysisk aktivitet har visat sig främja hälsa och minska risken för högt blodtryck, stroke, hjärt-kärlsjukdom, depression samt minska risken att insjukna, återinsjukna och förbättra återhämtningen från cytostatikabehandling vid bröst- eller coloncancer. Sambandet mellan psykisk sjukdom och fysisk aktivitet är mindre utforskat jämfört med sambandet mellan till exempel fysisk aktivitet och cancer.

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utforska hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos människor med bipolärt syndrom.

 

Metod: Litteraturstudie baserad på nio inkluderade studier. Studier har sökts fram från databaserna PubMed och CINAHL.

 

Resultat: Fysisk aktivitet har goda hälsoeffekter som kan främja hälsan och parera sekundära effekter och sjukdomar som kan kopplas samman med bipolärt syndrom. Fysisk aktivitet bidra till en minskad stressnivå, minskad risk för diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet minskar också risken för samsjuklighet och lindrar bieffekter av psykofarmaka så som till exempel viktuppgång. Bipolärt syndrom kan medföra att träningsfrekvensen och träningsintensiteten variera beroende på sinnesstämning. Depressiva perioder karaktäriseras med minskad träningsfrekvens och intensitet medan maniska perioder kan ha ökad träningsfrekvens och intensitet.

 

Slutsats: Fysisk aktivitet och dess positiva hälsoeffekter kan på sikt minska risken för samsjuklighet och sekundära sjukdomstillstånd vid bipolärt syndrom. Motivering och implementering av fysisk aktivitet kan förbättra omvårdnaden och behandlingsalternativen hos personer med bipolärt syndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)