Praxisgemenskap av tonsättare – en studie av kompositionsutbildningen på en folkhögskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Den här studien uppstod ur behovet av studier om kompositionsundervisning på högre nivå. Syftet var att undersöka hur lärarens och elevernas roller gestaltar sig i en kompositionsutbildning på en folkhögskola. Frågeställningarna berörde aspekter som roller och funktioner hos lärare och praxisgemenskap samt återkoppling och gestaltning av kompositionsprocesser. För att studera dessa perspektiv har det gjorts en intervju med en kompositionsutbildnings lärare, en annan intervju med samma utbildnings elever samt observation av en grupplektion. Resultatet har analyserats utifrån begreppen mästarlära och praxisgemenskaper, andra begrepp inom sociokulturell teoribildning samt ytterligare kompletterande aspekter. Studien visar att eleverna på kompositionsutbildningen bildar en praxisgemenskap där de primära funktionerna är att, inom och utanför undervisningen, ge återkoppling på varandras arbeten samt samarbeta vid de konserter som eleverna är med och arrangerar. Gemenskapen mellan eleverna fungerar också som socialt stöd där det framstår som en viktig faktor att eleverna kan identifiera sig i varandras situation. Med den struktur som präglar undervisningen kan inte utbildningen ses som decentrerad, utan läraren utgör den viktigaste faktorn i utbildningens innehåll och den återkoppling som ges. Läraren spelar också en stor roll i formandet av elevernas deltagarbanor, även om andra faktorer också spelar in. Vidare är kompositionsprocesser inte ett uttalat tema i undervisningen, varför processerna ser olika ut för de olika eleverna. Teman som omprövning av idéer och användning av stöttor är dock återkommande inslag i elevernas och lärarens beskrivningar av kompositionsprocesserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)