Små gröna män : Början på ett nytt paradigm avseende det svenska militära maktmedelts nyttjande?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning: Små gröna män –  Början på ett nytt paradigm för det svenska militära maktmedlet?  Nyttjandet av det svenska militära maktmedlet, Försvarsmakten, har alltid varit intimt förknippat med hur svenska politiker uppfattat sin omgivning. I tider av liten militär hotbild har relevansen av det militära maktmedlet minskat kontra andra maktmedel och Sverige har haft förmånen att kunna bidra aktivt till global säkerhet genom deltagande i internationella operationer. I tider av en ökad hotbild har relevansen ökat och nyttjandet blivit mer inåtriktat med fokus på försvaret av Sverige. Detta arbete tar sin utgångpunkt i hur dessa säkerhetspolitiska förändringar påverkar relevansen och nyttjandet av det svenska militära maktmedlet.  Undersökningen analyserar hur den politiska sfären beskriver hotbilder och på vilket sätt det militära maktmedlet nyttjas. Syftet med att nyttja militära maktmedlet kan vara inåtriktat eller utåtriktat. Jämförelseperioderna och data för detta arbete utgörs av Försvarsberedningens rapporter år 2003 och 2017. Vid genomförandet av den kvalitativa analysen nyttjas Barry Buzan m.fl. vidgade säkerhetsbegrepp avseende hot inom olika sektorer. Den andra delen av analysen nyttjar Nils Andréns teorier om inåt- och utåtriktade aktiviteter som en stat vidtar för att skydda sin nation, härvid är fokus på det militära maktmedlets nyttjande. Analysen påvisar en tydlig hotförändring mellan de två tidpunkterna och samtidigt ett tydligt förändrat nyttjande av det militära maktmedlet. Hotbilden har rört sig från ett fokus på global terror till ett konfrontatoriskt Ryssland. Denna nya tydliga hotbild har också lett till en relevansförskjutning till förmån för det militära maktmedlet. I samma tidsperspektiv sker en nyttjandeförskjutning för det militära maktmedlet, till ett nationellt fokus dock med ett bibehållet internationellt engagemang. Den politiska sfären förväntar sig att Försvarsmakten löser sina uppgifter tillsammans med andra. Detta oavsett om det gäller försvaret av det egna territoriet eller internationella insatser. I linje med detta har Totalförsvaret åter fått en given plats i säkerhetspolitiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)