Att vara en god samhällsmedborgare - en fallstudie om CSR-implementering

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Christoffer Hylerstedt Blom; Johan Kaage; [2017-08-30]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vi upplever att social oro i samhället och människans negativa miljöpåverkan är några av vår tids största utmaningar. Företag bör således ta sitt ansvar gentemot samhället eftersom det är ohållbart att driva sin verksamhet utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. CSR, corporate social responsibility, kan ses som ett arbetssätt hos företag och handlar om att bidratill ett mer hållbart samhälle genom tre aspekter: ekonomiskt, miljömässigt och socialtansvarstagande. CSR är det managementbegrepp som denna studie kommer att kretsa kring.Vi vill undersöka hur detta ansvarstagande hanteras av ett företag som, likt oss, tycker attCSR är viktigt. Därför valde vi att genomföra en fallstudie med Scandic Hotels somstudieobjekt. Syftet med denna studie är att undersöka en stor skandinavisk hotellaktör, vilken utåt framställs som ett framgångsexempel vad beträffar CSR, i hopp om att exemplifiera hur ett framgångsrikt CSR-arbete kan gå till.I genomförandet av studien har vi använt ett urval teorier, vilka har fungerat som ramverkunder forskningen. Teorierna behandlar CSR-begreppets innebörd, varför företag väljer att arbeta med CSR samt hur kommunikation och organisering kring CSR kan se ut. Detempiriska materialet bygger främst på kvalitativa intervjuer med fem chefer i olika positioner inom den undersökta koncernen. När teorier och empiriskt material sammanfördes till slutsatser kunde vi förmedla vad CSR kan innebära för en organisation som Scandic. Vi såg indikationer på att de ekonomiska incitamenten ofta är det som driver företag till att agera goda samhällsmedborgare. Vi erbjuder likaså förslag på vilka förutsättningar som skulle kunna vara gynnsamma vid implementering och realisering av CSR för företag med liknande karaktär som vårt fallföretag. Dessa förutsättningar handlar om tydligt ledarskap, medarbetarengagemang och god kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)