Dom gör inte alltid som man säger. - compliance eller empowerment : -diabetessjuksköterskans roll vid rådgivning av fysisk aktivitet till typ 2-diabetiker

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Typ 2-diabetes är ett stort hälsoproblem över världen och den sjukdom som just nu ökar kraftigast. Fysisk aktivitet är viktig för det allmänna välbefinnandet samt i behandlingen av och för att förhindra uppkomsten av typ 2-diabetes med god motivation och kunskap och stöd finns det få hinder för att utöva fysisk aktivitet på rätt personlig nivå. Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i diabetesvården för patienten. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur diabetessjuksköterskan inom primärvården ser på sin roll vid rådgivning av fysisk aktivitet till typ 2-diabetiker. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med intervjuer av nio diabetessjuksköterskor i mellersta Sverige. Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och åtta subkategorier. Resultat: Diabetessjuksköterskan såg på sin roll som uppskattad och betydelsefull när det gäller rådgivningen av fysisk aktivitet till patienter med typ 2-diabetes. Det framkom att diabetessköterskorna kände sig delaktiga och att de identifierade individens behov av fysik aktivitet även om råden inte alltid följdes av patienten. Ett fåtal av diabetessjuksköterskorna ansåg att patienten hade det största ansvaret för sin sjukdom och egenvård. Slutsats: Den här studien stärker tidigare studier att diabetessjuksköterskan behövs i information och rådgivning av fysisk aktivitet till typ 2-diabetiker då detta har god effekt på patientens välbefinnande. Diabetessjuksköterskan kände sig uppskattad och betydelsefull men tog på sig ett stort ansvar för patienternas egenvård genom att använda ett compliance perspektiv istället för att använda empowerment perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)