Rättsprinciper som rättskälla - En säljares lojalitetsplikt gentemot köparen vid fastighetsöverlåtelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Författare: Patricia Hemmingsson; Emelie Wahlfrid; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: När det kommer till fastigheter och överlåtelser av dessa så finns det många olika lagregler att ta hänsyn till samtidigt som det ofta är en hel del pengar och känslor inblandade. Detta leder ofta till komplikationer mellan parterna som är inblandade. Högsta domstolen meddelade år 2007 en dom, NJA 2007 s. 86. Fallet berör en säljare av en fastighet som ansågs skadeståndsskyldig för att inte ha upplyst om ett upptäckbart fel.1 I den här uppsatsen undersöker vi om säljare av fastigheter har en upplysningsplikt gentemot köpare för upptäckbara fel fast att det inte står reglerat i lagen. Vi tar också reda på om och i vilken grad principer kan spela in som självständig rättskälla och hur rättsläget i så fall kan bli ett annat. Vidare i arbetet har vi undersökt principer som rättskälla både i svensk rätt men även utomlands för att undersöka vilken bäring principer faktiskt anses ha. I uppsatsens arbete har vi funnit att principer har bäring på svensk rätt och att lojalitetsplikten dessutom tar sig uttryck på olika sätt och på olika ställen i lagen. I texten diskuteras även samhällets rättssäkerhet och förutsägbarhet och vad som händer om principer har bäring på svensk rätt. Vi har i arbetet kommit fram till att en säljare av en fastighet har en viss upplysningsplikt i jämförbara fall med motocrossbanefallet och att den upplysningsplikten grundar sig på en lojalitetsplikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)