Konkret material imatematikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur konkret material gynnar eleversmatematikinlärning i de tidigare åren i grundskolan. Frågeställningen är följande:-Om och på vilket sätt kan konkret material främja elevers matematikinlärning?Genom ett systematiskt söksätt i olika databaser har vi funnit relevanta vetenskapliga artiklarsom besvarar arbetets frågeställning och resultatet grundar sig på. Databaserna som har använtsär ERIC, ERC, SWEpub samt Google Scholar. För att hitta fler relevanta artiklar har ävenkedjesökningar genomförts och sammanlagt har 8 artiklar analyserats och sammanfattats.Resultatet bygger på analyserat material utifrån internationella vetenskapliga artiklar som ledertill samstämmiga fakta kring konkret material och matematiklärandeResultatet har delats in i två delar som beskriver hur konkret material ökar begreppsförståelsesamt konkret material i matematikundervisningen. Slutsatsen av resultatet i dennakunskapsöversikt visar på att konkret material kan främja elevers matematikinlärning och attdet finns vissa förutsättningar för lärande i samband med konkret material som arbetssätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)