MULTIMODAL PRODUKTION I KLASSRUMMET : En fallstudie med fokus på bedömning av digitalt arbete i skolan

Detta är en Magister-uppsats från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Sammanfattning:

Det här är en fallstudie där jag har följt ett ämnes- och årskursövergripande projekt där eleverna

på olika sätt ska bidra till att skapa en hemsida på temat mobbing. Jag har följt två årskurser i

grundskolan i ämnena Svenska, SO och bild och intervjuat lärare och elever för att höra hur de

uttrycker sig kring bedömningen av de digitala multimodala artefakter som eleverna producerar

i projektet. Bakgrunden till studien är att jag fått upp ögonen för att många lärare, och elever, är

osäkra på hur det multimodala materialet ska bedömas. Ett underliggande syfte är undersöka

vilken roll bildämnet spelar i projektet och hur elever och lärare tänker kring ämnets

medverkan. Tanken är att i förlängningen kunna belysa den roll bildämnet skulle kunna spela i

skolan genom att man där lär sig hur man hanterar denna typ av material. Studiens

frågeställningar är; Hur uttrycker sig studiens deltagande lärare och elever kring bedömningen

av de digitalt producerade artefakterna? Hur in- eller medverkar olika

bedömningsaspekter/kulturer i elevernas digitala multimodala arbete i den aktuella fallstudien,

och hur kommer det till uttryck i intervjuer med lärare och elever? Vilken är synen på

bildämnets medverkan i det ämnesövergripande projektet?

De lärare som medverkade i denna studie, och som är vana vid att arbeta digitalt, arbetar tydligt

med kunskapskraven i undervisningen och gör vad som räknas som valida bedömningar även

om de inte använder sig av för uppgiften utformade bedömningsstöd. I och med att

kursplanerna är formulerade på ett sätt som inte ger ett tydligt stöd för bedömningen av

elevernas digitala multimodala produktion blir inte heller de delar som hamnar utanför det

aktuella ämnets kunskapskrav bedömda. Samtidigt ger lärarna uttryck för att de ser att det är en

viktig kunskap. I projektet fick bildämnet en undanskymd roll, men både elever och lärare

talade om vad bildämnets medverkan hade kunnat bidra med. Jag har med denna studie

uppmärksammat en ”kunskapslucka” som finns i läroplanen kring hur man tar sig an och

bedömer elevernas multimodala produktion i en tid där man i skolan i allt högre grad använder

sig av digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)