Man vs. Robot : En studie om hur organisationer hanterar anställdas kompetens i allt mer automatiserade verksamheter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Titel: ”Man vs. Robot” - En studie om hur organisationer hanterar anställdas kompetens i allt mer automatiserade verksamheter. Författare: Michelle Bredhammar och Amanda Färm Handledare: Olle Duhlin Examinator: Hans Wessblad Kurs: Företagsekonomi III – organisation, examensarbete, Human Resource Management, Linnéuniversitetet, VT 2018 Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att identifiera hur organisationer hanterar kompetensen hos sina anställda i allt mer automatiserade verksamheter. Vi ämnar med den här studien att skapa förståelse för de utmaningar som personer i ledande positioner står inför med att hantera kompetens vid implementering av automation. Utifrån det här syftet skapades en forskningsfråga: • Hur hanterar organisationer anställdas kompetens i allt mer automatiserade verksamheter? Metod Studien är genomförd utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Den empiriska datainsamlingen har skett i form av åtta semi-strukturerade intervjuer varav en skedde i form av en telefonintervju. Slutsatser Vi har kunnat identifiera flera olika tillvägagångssätt och även utmaningar som personer i ledande positioner kommer få ta del av när det ny teknik implementeras. De här tillvägagångssätten och utmaningarna är avgörande för hur organisationer kommer hantera anställdas kompetens i allt mer automatiserade verksamheter. Vidare har vi kunnat utläsa att mycket av den automation vi har fått ta del av i den här studien har varit lovande för att kunna göra tillverkningsprocessen helt automatiserad. Däremot upplever vi att på grund av att den mänskliga faktorn som fortfarande saknas i dagens teknik, går det inte att använda automatisering fullt ut. Automatisering kan exempelvis inte i dagsläget utföra kvalitetskontroller och liknande på produkter, utan det kräver en mänsklig kreativitet och flexibilitet. Vi ser därför i dagsläget ingen nära framtid som påvisar att anställda kommer bli ersatta av maskiner eller robotar. Nyckelord Automation, Kompetens, Konkurrensstrategier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)