Sjuksköterskors erfarenheter av patientsäkerheten på akutmottagningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Det ställs höga krav på de sjuksköterskor som arbetar på enakutmottagning både kunskapsmässigt och gällande att ta beslut och för en akutskadad eller sjuk person kan det vara livsavgörande att få tillgång till rätt vård itid. En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är att bedriva säker vård. Dettainnebär att en sjuksköterska ska förebygga att patienter riskerar att drabbas av,eller drabbas av vårdskada.Syfte: Litteraturstudiens syfte var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter avpatientsäkerheten på akutmottagningar.Metod: Tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats hämtade från databasernaCINAHL och PubMed. En innehållsanalys gjordes för att analysera artiklarna.Resultat: Resultatet i denna litteraturstudie visar att patientsäkerheten var hotadpå flera områden på akutmottagningarna. Utifrån artiklarna identifierades trehuvudkategorier: organisatoriska faktorer, kommunikation samt erfarenhet ochkompetens hos sjuksköterskan. Under organisatoriska faktorer tillkom även 4underkategorier som var bemanning, arbetsbörda, tidsbrist och platsbrist. Antaletdeltagare varierade mellan sex och 71 sjuksköterskor på akutmottagningar.Konklusion: Att tillsätta mer personal och få fler sjuksköterskor att vilja stannakvar på akutmottagningarna i förhållande till den växande befolkningen och denökade patientmängden skulle kunna leda till att arbetsbelastningen, tidsbristen ochkommunikationsmissar skulle minska. Det kan annars leda till bristandevårdkvalitet, att patientsäkerheten ytterligare hotas och att fler sjuksköterskorinom akutsjukvården väljer att sluta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)