Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig : Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Maria Härdelin; Elena Henriksson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning/Abstract Henriksson, Elena och Härdelin, Maria (2022). “Skönt när lärare har koll liksom, ja jag förstår dig. Röster från fyra flickor med autism – upplevelser från svensk grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Att utforska och belysa de pedagogiska faktorerna om saknas i gapet mellan aktuell kunskap om flickor med autism och elevgruppens måluppfyllelse och välmående i grundskolan.  Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att bidra med kunskap om och få en djupare förståelse för vilka förutsättningar som krävs för en lyckad skolgång för flickor med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och genom deras berättelser belysa frågor kring framgångsfaktorer i undervisningsmiljön och utmaningar i skolmiljön. Vi söker de anpassningar flickorna känner att de saknar. ·       Vilka framgångsfaktorer har flickorna mött under sin skoltid som skapat  förutsättningar för lärande och välmående? ·       Vilka utmaningar har flickorna mött under sin skoltid som har begränsat dem både i sin lärmiljö och sociala interaktion? Teori Valet av teori baseras på vår empiri. Flickorna för fram betydelsen av relationskompetens och deras svar belyser en känsla av att inte vara inkluderade. Utifrån resultaten har vi valt Aspelins analysmodell (2018) om relationskompetens och perspektivet inkludering som teoretiska ansatser. Vi utgår ifrån Nilholm och Göranssons (2013) gemenskapsorienterade definition av inkludering. För att kunna resonera om inkluderingen behöver vi också det systemteoretiska perspektivet. Genom systemteorin tittar forskaren på helheten för att kunna upptäcka mönster och se sammanhang (Öquist, 2013). Metod Studien är kvalitativ och har en fenomenologisk ansats. Genom denna har vi velat fånga essensen av flickornas upplevelser utifrån frågeställningarna och samtidigt belysa variationer i deras svar. Vi har valt en semistrukturerad intervjuform där flickornas berättelser har varit centrala. Vår intervjuguide bygger på öppna frågeställningar. Urvalsgruppen är fyra flickor med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Alla har erfarenhet av svensk grundskola. Resultat Resultaten av vår undersökning indikerar att flickor i mycket hög grad är beroende av goda relationer till de undervisande lärarna. Berättelserna vittnar om att inlyssnande och förstående lärare som kan frångå det planerade för att möta elevens individuella behov är något som kan ha en avgörande betydelse för skolframgång och välmående. Det framkommer också att de intryck som flickorna möter i sin skolvardag i hög utsträckning påverkar deras skolgång. Den tydliggörande pedagogiken är viktig men är av mindre betydelse i förhållande till den relationskompetenta läraren. Flickorna vill gå i mindre undervisningsgrupper men det är viktigt att analysera deras stödbehov noga innan en sådan placering blir verklighet. Särskilda undervisningsgrupper ska ses som en särlösning och målet ska alltid vara att elever ska vara inkluderade utifrån den gemenskapsorienterade definitionen. Specialpedagogiska implikationer Betydelsen av relationskompetens måste lyftas upp i skolorganisationerna och här ser vi att specialpedagogen har en viktig roll. Relationen mellan lärare och elev ska specialpedagogen ta i beaktande vid pedagogiska utredningar och i synnerhet betydelsen av den för att flickor med autism ska nå skolframgångar. Relationskompetens är en kompetens som kan utvecklas och förädlas i samspel med kollegor. Som specialpedagog är det viktigt att arbeta för en autismvänlig skolmiljö. Specialpedagoger ska verka för en inkluderande utbildning och skolans verksamhet ska analyseras utifrån hur lärmiljön passar individen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)