Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom i psykiatrisk vård : En integrerad litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Stigmatisering bland vårdpersonal gentemot patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom är ett problem i den psykiatriska vården vilket leder till att patienter med denna diagnos riskerar att utsättas för onödigt lidande. Vårt syfte var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med emotionellt instabiltpersonlighetssyndrom i psykiatrisk vård. Design: Integrerad litteraturöversikt. Metod: Systematisk sökning som genomfördes i databaserna PubMed, PsycInfo och CINAHL för att hitta de relevanta primärstudier avseende sjuksköterskors attityder, erfarenheter och uppfattningar gentemot patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Analysen av studierna genomfördes med hjälp av Whittemore & Knafl´s analysmetod. Resultat: Fjorton artiklar inkluderades i studien varav sju kvalitativa och sex kvantitativa studier och en studie med mixad metod. Analysen resulterade i tio teman som presenteras dels i tabell och dels ilöpande text. Resultatet visar på att sjuksköterskor uppfattar denna patientgrupp som krävande och svår att vårda. Det framkommer också att sjuksköterskor har en negativ attityd gentemot dessa patienter och att rädsla och ilska ställs mot en önskan att hjälpa. Ett annat område som identifierats är sjuksköterskors upprepade önskan att få mer kunskap för att öka sina färdigheter att vårda dessa patienter. Slutsats: Sjuksköterskor behöver bli medvetna om sina attityder och få insikt i hur dessa påverkar patienterna. Eventuella ramverk behöver struktureras upp och implementeras i verksamheterna och behovet av utbildning behöver tas på allvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)