Att motivera till fysisk aktivitet : vid depression och depressiva symtom

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en ledande orsak till nedsatt allmän hälsa runt om i världen. Fysisk aktivitet har i vissa fall visat sig kunna komplettera läkemedelsbehandling och förebygga psykisk ohälsa. Det har visat sig vara svårt att motivera patienter som lider av depression eller depressiva symtom till att utföra fysisk aktivitet. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar motivationen för fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symptom. Metod: Ett resultat utifrån åtta artiklar har sammanställts i en litteraturstudie. Dorothea Orems teori om egenvård är teoretisk referensram. Resultat: Resultatet visade att den inre motivationen är drivande för att utöva fysisk aktivitet och att vid depression eller depressiva symtom var denna motivationsform mindre förekommande och stöd utifrån kunde behövas. Resultatet visade också på att träningsmiljön bör vara positiv samt att aktiviteten gärna får vara njutbar och rolig för att ett frekvent utövande ska ske och en inre motivation ska byggas upp. Slutsats: Individen du möter befinner sig i olika stadier i motivationen och beroende på var hen befinner sig i sin motivationsprocess behöver hen också olika typer av stöd. Den inre motivationen är ofta sänkt hos personer med depression och av resultatet att avläsa är det den typ av motivation som är den starkaste drivkraften och därmed behöver byggas upp för att öka motivationen till fysisk aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)