Polisen: Människan bakom uniformen : En undersökning om hur Polisen i Uppsala länarbetar med att personifiera sitt varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

I denna uppsats belyses Polisen i Uppsala län ur ett varumärkesbyggande perspektiv med syfte att undersöka om teorier avsedda för företag i konkurrenssituation även kan appliceras på en offentlig myndighet. En kartläggning av Polisen Uppsalas arbete med personifiering av sitt varumärke i sociala media görs genom intervjuer, innehållsanalys och sekundärdata. Insamlad data avseende hur deras varumärkesbyggande stämmer överens med teorier om corporate brand, corporate brand personality och corporate brand personality traits avser besvara uppsatsens syfte. Resultatet visar att en stark koppling mellan Polisen Uppsalas varumärkesbyggande och uppsatsens teoretiska ramverk finns. I undersökningen framkommer att arbetet med personifiering är grundligt utformat genom Polisens värdegrund. Studien ökar förståelsen för hur en organisation motiverar arbetet med sitt varumärke utan att ha behovet att differentiera sig på en konkurrerande marknad. Slutsatsen fastslår inte bara att undersökningsobjektet Polisen Uppsala agerar likt en aktör på en konkurrensutsatt marknad, den leder även till anledning att ifrågasätta tidigare argument om differentiering som syftet med varumärkesbyggande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)