Att vara förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Att vara förälder till ett barn med autismspektrumtillstånd är på många sätt påfrestande och utmanande. Som en följd av detta upplever dessa föräldrar i högre grad stress, vilket medför en större risk för emotionell och psykologisk påverkan på olika sätt. Sjuksköterskan behöver vara medveten om denna ökade risk och efter bästa förmåga stödja dessa föräldrar och deras barn. Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med autismspektrumtillstånd. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 8 vetenskapliga artiklar. Materialet analyserades utifrån Evans kvalitativa analysmetod för beskrivande analys. Resultat: Resultatet grundades i fyra teman och nio subteman som syftar till att på olika sätt beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med autismspektrumtillstånd. De fyra huvudteman beskriver; påverkan på relationer, tillgång till stöd och hjälp, påverkan på föräldraskapet samt positiva aspekter. Slutsatser: Genom litteraturstudien framkom att genom påfrestande relationer, bristande stöd och hjälp från sjukvården och att ständigt bli ifrågasatt kring sitt föräldraskap löper dessa föräldrar en större risk för ohälsa i form av stress, ångest och i förlängningen depression och utmattning. Sjuksköterskan kommer möta dessa föräldrar på olika platser i vården och behöver därför vara medveten om den ökade risk för ohälsa som de löper och vara uppmärksam på tecken eller symptom på detta. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)