Kunskapshantering : En studie i hur man hanterar och bevarar kunskap i projekt

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Genom globalisering och snabba tekniska utvecklingar har förutsättningarna förändrats för företagens konkurrenssituation med ökade kundkrav och möjligheten att behålla personal. Detta har lett till att företag omstrukturerat sin organisation i form av outsourcing. I de fall de reducerat personalstyrkan alltför hårt använder företag konsulter. I de fall då kunskap, genererad inom ett projekt av konsulter, inte överförs till uppdragsgivaren uppstår kunskapsförluster. Förutsättningarna för företagets utveckling och fortlevnad riskerar därmed att försämras. Utan tillvaratagande av kunskap överlever man inte på marknaden.

Syftet i uppsatsen är att undersöka och analysera samarbetet mellan uppdragsgivare och konsult i tre olika projekt och se hur uppdragsgivaren har hanterat och bevarat denna kunskap. Vi använder en metod med en intensiv uppläggning och vi gör vår undersökning genom fallstudier på tre företag som vardera använt en konsult till att implementera eller förändra en IT-lösning. Teorier som ger stöd åt vår uppsats återfinns i områdena kunskap, organisationsstruktur, planeringsfilosofier och kommunikation.

I slutsatsen har vi kommit fram till att de faktorer som är avgörande för att hantera och bevara kunskap i projekt med konsulter är att man har en genomtänkt och medveten kunskapshantering i form av modeller, metoder och processer. Andra faktorer som är viktiga är projektstruktur, processtyrning, och kommunikation. Enligt undersökningen har vi kommit fram till att alla faktorer som vi utgår ifrån, påverkar bevarad kunskap positivt. Den som framkommer som viktigast är kunskapshanteringen.

Vi anser att de företag vi undersökt skulle kunna göra sin kunskapshantering ännu bättre genom att fullt ut utnyttja faktorerna kunskapshantering, projektstruktur, processtyrning och kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)