Låt det aldrig ske : - En forskningsöversikt om preventiva åtgärder mot grövre skolvåld

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Sammanfattning:

Denna forskningsöversikt handlar om preventiva åtgärder mot grövre våld i skolan i allmänhet och skolskjutningar i synnerhet. Studien behandlar vilka åtgärder som skapats mot grövre våld samt hur effektiva de är. Den behandlar även till viss del modeller för att förhindra skolskjutningar. De forskningsartiklar som är underlag för studiens undersökningsdel har valts genom specifika kriterier. Studiens resultatdel är indelat i 1. Åtgärder för att förebygga grövre våld inom skola: primär och sekundär prevention och 2. Modeller för att förhindra skolskjutningar. Studiens resultat visar att forskning både avråder och framhåller olika preventiva åtgärder mot grövre skolvåld. Hotbedömning ses som en effektiv strategi i samband med ett positivt skolklimat. Läckage från potentiell förövare är en aspekt skolpersonal bör vara uppmärksamma på. Elevprofilering är en strategi som forskning avråder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)