NEDSKRIVNING AV GOODWILL UNDER COVID-19 PANDEMIN : En kvantitativ studie om redovisningen av goodwill i svenska börsnoterade bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund och problem:Införandet av de nya internationella redovisningsstandarderna, som bland annat IFRS 3,innebär att de systematiska avskrivningar av goodwill ersattes med en årlig prövning avnedskrivningsbehovet. Den tidigare forskningen har visat på att goodwillposterna ökat ochnedskrivningarna har minskat efter införande av IFRS. En lågkonjunktur till följd avCovid-19 borde indikera på ett ökat nedskrivningsbehov av goodwill bland vissa företag,eftersom goodwills verkliga värde prövas utifrån rådande marknad. En kombination av dettaovannämnda föranledde studien till dess syfte. Syfte:Studiens syfte är att undersöka hur nedskrivningarna skiljer sig, före och under Covid-19pandemin för de svenska börsnoterade företagen. Metod:I studien har en utvärderingsmetodik använts i kombination med en kvantitativ strategi. Databestår av information från företagens räkenskaper som har hämtats från databasen ORBIS ochföretagens årsredovisningar. Studiens hypoteser har testats med varians- ochregressionsanalyser. Resultat och slutsats:Det som denna studie har testat var om det fanns skillnad i goodwillnedskrivningar mellanåren och mellan branscher. Därefter testades om nedskrivning kunde ha ett samband medaktiekursen som har påverkats betydande under tidigare finanskriser. Resultatet i studienvisade inga skillnader i totala goodwillnedskrivning mellan åren 2019, 2020 och 2021.Däremot fann studien skillnader i nedskrivningar mellan branscher under 2019 och 2021.Vidare visade resultatet inget signifikant samband mellan nedskrivning och aktiekurs. Förslag till fortsatt forskning:Denna studie undersökte på kort sikt, hur nedskrivningar skiljer sig mellan åren för svenskabörsnoterade företag med anledning av Covid-19. Förslag till fortsatt forskning på ämnet äratt inkludera fler år och fler länder, för att kunna se de långsiktiga effekterna pågoodwillposten under, men även efter pandemin.Nyckelord:Goodwill, IAS 36, nedskrivning, Covid-19, IFRS

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)