En studie om arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Författare: Ellinor Fredholm; Gunilla Lindman; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Att arbeta som sjuksköterska är ett krävande arbete, både psykiskt och fysiskt. Precis som i alla andra yrken bör både arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse finnas.

Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors upplevelser i sin arbetssituation i det mänskliga arbetet med särskild inriktning på arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

Åtta sjuksköterskor på en specialistavdelning på ett större sjukhus i Skåne intervjuades.

Det som undersökt är de mänskliga relationernas betydelse när det gäller motivation i sjuksköterskors arbete, det sociala stödets bidrag till sjuksköterskors arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse och hur patientens uppskattning påverkar sjuksköterskors arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse.

Resultatet visar att sjuksköterskors arbetsmotivation i sin tur bidrar till att de upplever arbetstillfredsställelse. De mänskliga relationerna och det sociala stödet motiverar sjuksköterskan i stor utsträckning. Patientens uppskattning är en av de främsta faktorerna som motiverar och tillfredsställer sjuksköterskan i arbetet. Sjuksköterskan känner motivation och tillfredsställelse i sitt arbete oavsett vilket sjukdomstillstånd patienten befinner sig i.

En sjuksköterskas misslyckande bidrar till arbetsmotivation då detta gör att denna anstränger sig mer i fortsättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)