Hållbara statsfinanser : Hur värderas ett lands statsfinansiella läge?

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning:

Den här uppsatsen bidrar till debatten om hållbara statsfinanser genom att utvärdera olikamått på statsskulden. Uppsatsen består av två delar: en litteraturstudie och en empirisk undersökning. Litteraturstudien diskuterar olika definitioner av statsfinansiell hållbarhet såvälsom problem relaterade till att mäta statsskulden. Den empiriska undersökningen är baserad på regressionsanalyser, och utmynnar i slutsatsen att nettostatsskulden är en bättre indikatorpå hållbara statsfinanser än vad bruttostatsskulden är. Följaktligen bör ett lands nettostatsskuld och nettoförmögenhet - vilka ofta bortses från - få större utrymme i debatten. Olika metoder att mäta statsskulden kan leda till olika slutsatser i analyser av statsfinansernas hållbarhet, vilket riskerar att medföra godtyckliga finanspolitiska beslut.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)