Atopiskt eksem hos barn : Faktorer som påverkar familjens livssituation

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Allergier ökar i västvärlden. Påverkan på livssituationen hos barn med atopiskt eksem (AE) och deras familjer är jämförbar med andra kroniska sjukdomar hos barn och deras familjer. Förebyggande behandling genom utbildning anses viktigt då det inte finns något botemedel mot AE. Det behövs ökad kunskap inom området för att kunna ge bra stöd och utbildning till dessa familjer i förhoppning om att skapa en bättre livssituation. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar familjens livssituation när barnet har AE. En litteraturstudie har gjort där nio artiklar bearbetades enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat visar att AE hos barn påverkar livssituationen i familjen på många olika sätt. I resultatet framkom sex kategorier som påverkade livssituationen. Dessa var klådans påverkan på familjens livssituation, omgivningens påverkan på familjens livssituation, föräldrarnas skuld och oro, ökad belastning i vardagen, utbildningens påverkan på familjens livssituation och klimatets påverkan på livssituationen. Det framkom tydligt i resultatet att klåda var huvudsymtomet hos barn med AE och hade störst påverkan på familjens livssituation. För att få en ökad förståelse för familjer som har barn med AE är det viktigt som distriktssköterska att sätta sig in i deras situation och på så sätt skapa en god relation och ett ömsesidigt förtroende.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)