Strategiska modeller – hur hanteras konkurrensdynamik?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Syfte: Att analysera och beskriva hur strategiska modeller hanterar konkurrensdynamik Metod: I studien undersöks strategiska modellers hantering av konkurrensdynamik med fokus på IO och RBV. Detta har gjort genom en empirisk studie över ett antal betydande vetenskapliga artiklar och teorier inom respektive forskningsdisciplin. Uppsatsen har saknat en färdig analysplan, varvid vi utgått från en explorativ studie. Vi har använt oss utav en kvalitativ studie och grundad teori i analysprocessen. Utifrån det empiriska materialet har vi identifierat vissa mönster av de viktigaste förändringar och trenderna som skett mot mer dynamiska konkurrensteorier. Slutsatser: Genom vår analys har vi identifierat ett antal trender som skett inom den teoretiska litteraturen. Vi har på så sätt försökt illustrera hur strategiska modeller inom extern och intern konkurrensanalys hanterar konkurrensdynamik. Vår avsikt har varit att visa de viktigaste förändringarna som skett inom strategic management mot mer dynamiska modeller. Utvecklingen har i stort handlat om att kombinera externa och/eller interna teorier med andra teorier hämtade oftast från andra forskningsdiscipliner. Vi har totalt sätt funnit sju större förändringar som skett inom forskningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)