EN SJUKDOM SOM FÖRÄNDRAR LIVET : En studie som belyser upplevelsen av att vårda en närstående med Alzheimers sjukdom.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av demens där 70 % av alla som drabbas vårdas av sina närstående vilket gör att sjukdomen även kallas för de anhörigas sjukdom. Sjukdomen gör att minnet försämras och personligheten förändras. Tidigare forskning visar att närstående upplever en förändring i relationen på grund av sjukdomen. Syfte: Syftet var att belysa upplevelsen att vara vårdare till en närstående med Alzheimer. Metod: En studie baserad på sju självbiografier som analyserades med en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats. Resultat: Livet förändras för de som vårdar en närstående med Alzheimers sjukdom. Att anta den vårdande rollen leder till ett emotionellt lidande på grund av den ensamhet och trötthet de upplever när de inte får tillräckligt med hjälp från vården eller andra familjemedlemmar. Slutsats: Resultatet visar att de som vårdar en närstående blir stressade och ensamma då de ofta blir isolerade. Det visar hur viktigt det är att få avlastning genom hjälp och att få samtala med andra i samma situation.  Som allmänsjuksköterska är det därför viktigt att ha ett bra vårdande samtal med den närstående för att kunna ge det stöd som behövs. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)