En rad kom till mig. Om psalmers skapelseprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Ingrid Trulsson; [2023-05-29]

Nyckelord: psalm; psalmskapande; hymnologi; Anders Frostenson;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka min process med att skapa psalmer. Psalm är en sång som är ämnad att sjungas av en församling; exempelvis i lovsång, i tillbedjan, eller i undervisande syfte. Uppsatsens frågeställningar är: hur kommer en grundidé till och vad utmärker arbetsproc essen med denna, samt v ilka konstnärliga och teologiska utmaningar synliggör processen? Jag har använt en explorativ metod för att besvara frågeställningarna. Resultatet var att jag påverkades av yttre omständigheter som predikningar, bibelläsning och vad som skedde i min omvärld. Jag använde flera verktyg för att skapa text och musik, som flowskrivande, rimlistor och att spela mig fram till melodier. Det hände även att en rad text ”kom till mig” som jag sedan arbetade vidare med för att skapa en full psalm . Det viktigaste resultatet har varit att jag aldrig kunnat veta när jag skulle få inspiration, och inte heller vad produkten av mitt skapande skulle bli.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)