Sjuksköterskors upplevelse av sin roll som handledare för sjuksköterskestudenter ur ett pedagogiskt perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: I uppdraget som sjuksköterska ingår det bland annat att vara handledare åt studenter under VFU (verksamhetsförlagd utbildning). För att studenterna ska kunna sammanfläta teori och praktik behöver handledaren vara väl förtrogen med sjuksköterskeyrket och den vårdvetenskapliga disciplinen. Sjuksköterskan bör vara en bra pedagog för att kunna skapa bra inlärningsmiljö för studenten. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskor upplever sin handledarroll ur ett pedagogiskt perspektiv vid handledning av sjuksköterskestudenter på grundutbildning. Metoden är en kvalitativ studie som bygger på sex öppna intervjuer av informanter inom primärvård och slutenvård. Analysen är en induktiv innehållsanalys enligt Elo&Kyngäs. Resultatet visar att informanterna inte reflekterar över sin pedagogiska roll som handledare i det dagliga arbetet. Informanterna upplevde sig sakna pedagogisk kunskap och redskap eftersom de inte uppfattat att pedagogik ingått som ämne i deras grundutbildning till sjuksköterska. Under intervjuerna beskrevs positiva men även negativa aspekter som påverkar uppdraget som handledare. Hälften av informanterna har handledarutbildning. Samtliga informanter efterlyste mer kunskap om hur den pedagogiska handledarrollen kan utvecklas. Att dra några generella slutsatser av studien är svårt då underlaget till studien är litet och mer forskning i ämnet skulle vara önskvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)