Automatiskt informationsutbyte mellan stater inom skatteområdet : OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton- en proportionerlig åtgärd?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ida Skog; [2016]

Nyckelord: Internationell skatterätt; Informationsutbyte; CRS; FATCA;

Sammanfattning:

Examensarbete om automatiskt informationsutbyte mellan stater inom skatteområdet. Fokus är att utreda om OECD:s globala standard för automatiskt informationsutbyte av upplysningar om finansiella konton är en proportionerlig åtgärd i förhållande till dess ändamål. Proportionalitetsprincipen beaktas dels som den kommer till uttryck i rent intern skatterätt och dels i EU-rätten i förhållande till genomförandet av den globala standarden i svensk rätt. Detta för att klargöra vilka rättigheter som kan aktualiseras för den enskilde i samband med ett automatiskt informationsutbyte. Den enskildes rättigheter kommer att beaktas enligt såväl svensk rätt som enligt EKMR för att utreda om det går att kombinera rättigheter för den enskilde med ett effektivt och rättssäkert informationsutbytessystem. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)