Vad är en hållbar bank? : En kvalitativ studie om hur en mångtydig definition av begreppet hållbarhet påverkar banksektorn och dess aktörer

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av banker på den svenska marknaden och den allmänna diskussionen påvisar att intresset för att välja en hållbar bank ökar från samhället. I dagsläget har merparten av bankerna i det svenska samhället implementerat sin egen hållbarhetspolicy, med egna riktlinjer och kravställningar de skall följa, samt en beskrivning om vilka principer de sägs stå bakom. I och med att begreppet hållbarhet inte är reglerat i lagstiftningen leder detta till att begreppet tolkas på olika sätt och kan innebära svårigheter för kunder, eftersom det kan finnas skillnader i hållbara bankers inriktning när det gäller investeringar och utlåningar. Därmed kan det ifrågasättas om kunden är medveten om vad den investerar i. Med utgångspunkt utifrån detta finns det ett intresse att analysera och belysa hur de olika aktörerna på banksektorn själva definierar begreppet för att sedan komma fram till en mer konkret förklaring av vad som menas med begreppet för att underlätta för kunderna. Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera och belysa hur den svenska banksektorn tolkar och implementerar hållbarhetsaspekten i dess verksamhet och hur den rådande mångtydiga definitionen av begreppet hållbarhet påverkar sektorn och dess aktörer. Metod: För att besvara studiens syfte har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. Efter att ha studerat relevant litteratur samt analyserat hur den svenska banksektorns hållbarhetsarbete så har en egenkonstruerad analysmodell utvecklats. Denna analysmodell ligger till grund för referensramen, utformandet av intervjumallen samt analys av den insamlade datan. Sammanlagt har nio semistrukturerade intervjuer genomförts med banker, externa oberoendegranskningsparter och kunder. Slutsats: En hållbar bank är en bank som aktivt arbetar för att minimera dess negativa påverkan på människa, samhälle och miljö, såväl som aktivt tar till vara på de möjligheter de har för att främja hållbar utveckling. Bristen på transparens och tydlighet i kombination med en banksekretess ger utrymme för opportunistiskt beteende hos bankerna. Lemonsproblematiken råder inte för banker generellt i dagsläget men det finns tendenser inom mindre verksamhetsgrenar såsom fondförvaltning. Slutligen är dagens regelverk och övervakning inte tillräckliga för att reducera informationsasymmetrier och opportunistiskt beteende. Externa oberoende granskningsaktörer synar opportunistiskt beteende men kanäven ge upphov till opportunistiskt beteende i form av vitmålning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)