Att motivera för kreativitet : En kvalitativ studie om projektledare inom reklambranschen

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning:

Reklambranschen är en bransch som lägger mycket fokus och stort värde på skapandet av originalitet och nytänkande för att frambringa effektiva lösningar. Reklam handlar om att påverka en individ och skapa reaktioner, vilket kan leda till att personen köper den marknadsförda produkten eller tjänsten. En reklambyrås vardag är att arbeta med flera olika uppdrag i varierade storlekar och projektledaren kan leda runt tjugo projekt samtidigt. Projektgruppen har en ständigt tuff utmaning att överträffa sig själva och kundens önskemål för att slå igenom marknaden samt nå ut till konsumenten. Projektledaren har en viktig roll i denna process genom att både leda sina medarbetare och att motivera dem till att vara kreativa.

Denna studie har som syfte att studera samt ge exempel på hur projektledare på en reklambyrå motiverar kreativiteten hos projektdeltagarna. För att besvara forskningsfrågan har semistrukturerade intervjuer gjorts där respondenterna fick möjlighet att fördjupa sig i varje fråga. Totalt fyra intervjuer genomfördes på fyra olika projektledare, varav två arbetade på samma byrå. I studien ges en djupare förståelse för kreativitet, motivation, organisationsklimat och ledarskap, och är de fyra teoriavsnitt som studien är uppbyggd kring och som presenteras i teorikapitlet. Analysen använder sedan samma indelning vid genomgången av empirin.

Undersökningen visade bland annat att projektledare på en reklambyrå upplever en ständig, men samtidigt stimulerande utmaning, då projektgruppen ska vara kreativ inom vissa ramar, önskemål och förväntningar. Med den press som byråerna har att alltid prestera och leverera nya idéer är det viktigt att organisationsklimatet och projektledaren främjar samt motiverar kreativiteten bland de anställda.

Studien fann inget gemensamt arbetssätt eller ledarskap för att stötta kreativa idéer och att motivera för kreativitet. Varje projektledare anpassar sitt ledarskap utifrån hur mycket motivation som behövs. Studien visar tydligt att samtliga är helt överens om vikten av kreativt arbete i projekten, men att mångfalden av hur den hanteras är slående. Exempel på hur olika projektledarna motiverar sina projektdeltagare är att ledarna inspirerar dem genom att sprida positiv energi, skapa en vi-känsla och att själva delta i det kreativa arbetet.

Trots att det finns olika teorier om hur en ledare bör agera för att hantera kreativa människor använder projektledarna i denna studie ingen särskild metod, utan ser varje individ som unik. De anser att alla har olika behov, motiv och personligheter, samt att de också behöver motivera efter situation och projekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)