Tillbaka till livet : En kvalitativ studie om förändringsprocessen mot ett drogfritt liv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för de processer som individer med missbruk och beroende beskriver som centrala för deras tillfrisknande. Vidare undersöks vad som motiverat individen att söka hjälp, har förändringen föranletts av en specifik händelse eller beskrivs det som en större process och vad upplever individen har underlättat och försvårat tillfrisknandet. Studien utgår från en kvalitativ ansats. Frågeställningarna besvaras med hjälp av fyra semi-strukturerade intervjuer bestående av personers berättelser om vägen till drogfrihet. Den transteoretiska modellen och empowerment utgör den teoretiska grunden i analysen. Resultatet visar att den egna viljan, en önskan att leva har varit en stor motivation till förändring. Även negativa sociala, känslomässiga och ekonomiska konsekvenser, påtryckningar och stöd har motiverat intervjupersonerna att söka hjälp eller ta emot hjälp. Beslutet att förändra beskrivs som en del av en stor process och har inte föranletts av en specifik händelse. Det våra intervjupersoner uppgav som underlättande omständigheter i tillfrisknandet var sociala relationer, familj och Anonyma Alkoholister. Sunda sociala relationer är någonting som är väldigt viktigt i både förändringsprocessen men även i bibehållandet av drogfriheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)