Användning ac PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: ANVÄNDNING AV PCA-PUMP UR ETT SJUKSKÖTERSKE-PERSPEKTIV EN ENKÄTSTUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON Andersson-Franke, B & Fridén-Hansson, A. Användning av PCA-pump ur ett sjuksköterskeperspektiv. En enkätstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högsko-lepoäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2009. Syftet med denna studie, var att belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevel-ser av PCA-pumpsbehandling som en del i smärtlindringen inom postoperativ omvårdnad. Data insamlades med hjälp av en enkät som delades ut till sjuttiotvå sjuksköters-kor på Universitetssjukhuset MAS under våren 2009. De aspekter som belysts med hjälp av enkäten är: utbildning, erfarenhet, sjukskö-terskans känsla av säkerhet/osäkerhet och uppfattning om/ attityd till användning av PCA-pump. Studien visar att sjuksköterskor med flera olika PCA-pumps utbildningar känner en större säkerhet och kan besvara patientfrågor i högre grad. En övervägande del av sjuksköterskorna tyckte att det var positivt att patienten blev mer delaktig i sin smärtlindring. Drygt hälften av sjuksköterskorna tyckte också att PCA-pumps behandlingen frigjorde tid. Ett annat viktigt resultat är att användningen av PCA-pump kräver kontinuerlig utbildning, tydliga övergripande riktlinjer och rutiner. ANVÄNDNING AV PCA-PUMP UR ETT SJUKSKÖTERSKE-PERSPEKTIV EN ENKÄTSTUDIE BODIL ANDERSSON-FRANKE ANNA FRIDÉN-HANSSON

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)