Intern kommunikation kring hållbarhet - En fallstudie vid Swedbank och Länsförsäkringar Bank

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Hållbarhet är aktuellt för den enskilde individen och för företag. Företag kommunicerar sina hållbarhetsarbeten externt på olika sätt men för att effektivisera hållbarhetsarbetet behöver samtliga medarbetare involveras. Genom en tydlig intern- och tvåvägskommunikation kan företag dra större nytta av deras hållbarhetsarbete. Denna kvalitativa undersökning har syftat till att undersöka hur hållbarhetsarbetet kommuniceras internt i Swedbank och Länsförsäkringar Bank samt i vilken utsträckning företagen uppvisar likheter och skillnader. Forskningsfrågorna har besvarats genom intervjuer med personer i chefsbefattning och kundrådgivare. Teorier om intern kommunikation samt kommunikationsmodell ligger till grund för analysen av den empiriska undersökningen. Trots företagens storleksmässiga och strukturella skillnader uppvisar företagen många likheter. En stor skillnad är var i organisationen en hållbarhetsansvarig är stationerad och hur det påverkar medarbetare på kontoren. Ett förekommande problem som visat sig är mängden information som kommuniceras inom företaget vilket chefer är medvetna om och försöker därför sålla och anpassa informationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)