Oavsett utbildning och yrkesroll har vi alla ett ansvar - En kvalitativ studie om begreppet undervisning och ansvarsuppdraget i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Förskolan ingår i utbildningssystemet sedan år 2010 och revideringen av förskolans läroplan (98/18) har bidragit till att begreppet undervisning införts vars syfte är att kvaliteten på Sveriges förskolor ska bli mer hög och jämn. Dilemmat som visat sig i Skolinspektionens granskningar är att det saknas kunskap om vad undervisning är och hur den ska bedrivas i praktiken, samtidigt som bristen på förskollärarna har ökat och det är de som ska bedriva undervisningen (Skolinspektionen, 2016). Det finns olika tolkningar av begreppet undervisning bland personer med olika yrkesroller såsom förskollärare, barnskötare och outbildad personal. Syftet med vår studie är att undersöka och förstå hur begreppet undervisning i förskolan hänger ihop med ansvarsuppdraget och läroplanen. Vår empiri har transkriberats och vilar på studiens ämnesområde där sex intervjuer genomförts med personer som har olika yrkesroller. Vi har utgått från läroplansteorin, professionsteorin och socialkonstruktivistiska teorin där vi även tar hjälp av teoretiska begreppet som är formuleringsarena, transformeringsarenan, realiseringsarenan, undervisningsbegreppet, status, aktör och verklighet. I vår studie har vi kommit fram till att det fortfarande finns olika tolkningar kring begreppet undervisning bland förskolans personal som kan påverka förskolans kvalité. Det behövs kollegiala samtal om begreppet undervisning och dess utformning i relation till ansvarsuppdraget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)